Yrityksen kirjanpito

Kirjanpito on jokaisen yrityksen lakisääteisiä perustehtäviä yhtiömuodosta riippumatta. Kirjanpidon tarkoitus on yksinkertaisesti pitää kirjaa yrityksen liiketapahtumista, eli menoista ja tuloista. Näiden liiketapahtumien perusteella tehdään kirjanpitoon liittyvät kirjaukset, joiden pohjalta tehdään esimerkiksi tilinpäätös ja veroilmoitukset.

Jokaisella yritysmuodolla on lisäksi joitain huomioitavia erityispiirteitä kirjanpidon suhteen.

Mitä yrityksen kirjanpito on?

Kirjanpidossa on kyse yrityksen liiketoimintaan liittyvien tapahtuminen kirjaamisesta lainsäädäntö, kirjanpitoasetus sekä hyvä kirjanpitotapa huomioiden. Kirjanpito alkaa liiketoimintaan liittyvistä myynti- tai ostotapahtumista, joista jokainen täytyy kirjata kirjanpitoon. Myynneistä ja ostoista saataava dokumentti (lasku tai kuitti), on lähtökohtana kirjauksille. Kirjanpitoon viedään vain todelliset ja tapahtuneet tositteet.

Kirjausten perusteella tehdään tilikauden lopuksi tilinpäätös, joka ei ole toiminimelle pakollinen. Muut yritysmuodot tekevät tilinpäätöksen jokaiselta itlikaudelta. Tilinpäätös sisältää aina yrityksen tuloslaskelman ja taseen. Jotkin isommat yhtiöt joutuvat näiden lisäksi liittämään tilinpäätökseen toimintakertomuksen sekä vuoden 2024 alusta myös kestävyysraportin.

Miksi kirjanpitoa tehdään?

Kirjanpitoa tehdään aina vähintään lain määrittämän kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi. Tämän lisäksi yritys voi hyödyntää kirjanpidosta saatua tietoa myös oman liiketoiminnan tarkastelussa, suunnittelussa ja kehittmisessä. Kirjanpitolaki velvoittaa kaikki yritykset ja yhdistykset pitämään kirjaa liiketapahtumista hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Yritys voi myös hyödyntää kirjanpidon pohjalta tehtyjä laskelmia oman liiketoimintansa syvällisempään ymmärtämiseen. Kirjanpidosta saatu tieto voidaan hyödyntää yrityksen sisäisesti, sen paljastaessa numeroina uutta tietoa yrityksen taloudesta.

Miten järjestetää yrityksen kirjanpito?

Kirjanpidossa tulee huomioita muutamia oleellisia asioita, jotta se tulee tehdyksi oikeaoppisesti ja vaatimusten mukaisesti. Kirjanpidon tekemisessä kirjanpitäjä on ammattilainen, ja suurin osa yrityksistä ulkoistaakin kirjanpitonsa tilitoimistolle.

Kirjanpito tulee tehdä selkokielisesti kirjallisessa muodossa, lainsäädäntöä, asetusta ja hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Nykyään paperisen taltioinnin sijaan kelpaa myös koneellinen, eli sähköinen muoto, kunhan kirjanpidon tiedot on vain saatavissa luettavaan kirjalliseen muotoon helposti. Lisäksi tilikauden tositteet tulee säilyttää vaaditun ajan (6-10 vuotta), riippuen tositetyypistä.

Kirjanpitotapoja on erilaisia, yhdenkertainen (tai yksinkertainen) ja kahdenkertainen (tai kaksinkertainen- tai kaksois-) kirjanpito. Vain yksityiset elinkeinoharjoittajat eli toiminimiyrittäjät voivat tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon, muut yritysmuodot tekevät kahdenkertaisen kirjanpidon.

Eroavaisuudet eri yritysten kirjanpidossa

Jokaisen yrityksen kirjanpito vaatii erityistä huomiota kyseisen yhtiömuodon oikeudellisiin ja verotuksellisiin erityispiirteisiin. On tärkeää, että kirjanpitoa tekevä henkilö tai tilitoimisto tuntee nämä erityispiirteet ja soveltaa niitä asianmukaisesti kirjanpitoon.

Eri yhtiömuotojen kirjanpidossa on joitakin keskeisiä eroavaisuuksia, jotka liittyvät niiden oikeudellisiin ja verotuksellisiin rakenteisiin. Tässä on lyhyt yhteenveto eri yhtiömuotojen kirjanpidon ominaispiirteistä Suomessa:

Yleiset huomiot

 • Verotus: Eri yhtiömuodoilla on erilaiset verotukseen liittyvät säännöt ja käytännöt.
 • Rahoituksen ja voitonjaon käsittely: Kirjanpidon tulee heijastaa kunkin yhtiömuodon erityispiirteitä rahoituksen hankinnassa ja voitonjaossa.
 • Lainsäädännölliset vaatimukset: Jokaisen yritysmuodon kirjanpitoa säätelevät erilaiset lait ja asetukset, jotka tulee ottaa tapauskohtaisesti huomioon.

Osakeyhtiö (Oy)

Osakeyhtiö on yritysmuodoista tunnetuimpia sekä myös yleisin, niitä ollen kaupparekisterissä yli 270 tuhatta kappaletta. Jokainen osakeyhtiö on kirjanpitovelvollinen, joten osakeyhtiön kirjanpito on tilitoimistoille ja kirjanpitäjille tuttua työtä. Osakeyhtiöllä on joitain erityispiirteitä kirjanpidon suhteen, kuten kahdenkertainen kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen tilikausittain, sekä osingonjakoon ja verotukseen liittyen.

 • Kaksoiskirjanpidon vaatimus: Osakeyhtiöiden on noudatettava kaksoiskirjanpidon periaatteita.
 • Tilinpäätös ja toimintakertomus: Laadittava vuosittainen tilinpäätös, johon sisältyy tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus.
 • Osingonjako: Kirjanpidossa tulee käsitellä osinkojen jakaminen osakkeenomistajille.
 • Verotus: Voitot ovat yritysveron alaisia, ja kirjanpidon tulee heijastaa tämä.

Toiminimi (Yksityinen elinkeinonharjoittaja)

 • Yksinkertainen tai kaksoiskirjanpito: Riippuen liikevaihdosta, toiminimellä voi olla mahdollisuus valita joko yksinkertainen tai kaksoiskirjanpito.
 • Henkilökohtainen verotus: Tulo verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona, ei yritysverotuksen kautta.
 • Vähemmän virallisia vaatimuksia: Toiminimen kirjanpidossa on yleensä vähemmän formaaleja raportointivaatimuksia kuin osakeyhtiöillä.

Yhdistys

 • Kaksoiskirjanpito tai yksinkertainen kirjanpito: Suurten yhdistysten on pidettävä kaksoiskirjanpitoa, kun taas pienemmillä yhdistyksillä voi olla yksinkertainen kirjanpito.
 • Vuosi-ilmoitus: Yhdistysten on laadittava vuosittainen vuosi-ilmoitus, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen.
 • Ei tavoittele voittoa: Kirjanpidon tulee heijastaa yhdistyksen ei-voittoa tavoittelevaa luonnetta.

Säätiö

 • Kaksoiskirjanpito: Säätiöiden on pidettävä kaksoiskirjanpitoa.
 • Tilinpäätös ja vuosikertomus: On laadittava tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja vuosikertomuksen.
 • Erikoispiirteet: Kirjanpidossa tulee ottaa huomioon säätiön varojen käyttö sen sääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti.
  •  

Avoin Yhtiö (Ay) ja Kommandiittiyhtiö (Ky):

 • Kaksoiskirjanpito: Nämä yhtiömuodot vaativat kaksoiskirjanpidon noudattamista.
 • Henkilökohtainen verotus: Yhtiömiehet maksavat veroa henkilökohtaisesti osuudestaan yhtiön tuloksesta.
 • Vastuukysymykset: Kirjanpidossa tulee huomioida yhtiömiesten vastuut, erityisesti avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisilla yhtiömiehillä.