Kirjanpitolain piiriin kuuluu käytännössä kaikki yritykset sekä yhteisöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa tai ovat verovelvollisia. Tämän artikkelin tarkoituksena on tarjota selkeä ja ymmärrettävä yleiskatsaus kirjanpitolakiin, jotta erityisesti yrittäjät ja liiketoiminnan harjoittajat ymmärtävät kirjanpitolain perusvaatimukset ja velvoitteet.

Kenet laki velvoittaa kirjanpitoon?

Kirjanpitolaki velvoittaa kaikkia yrityksiä kirjanpitovelvollisuuteen. Lisäksi yhdistykset sekä muut liiketoimintaa harjoittavat sekä verovelvolliset toimijat ovat kirjanpitolain velvotteiden piirissä.

Kirjanpitolain perusperiaatteet

Kirjanpitolaki määrittää, kuinka kirjanpito tulee pääpiirteittäin hoitaa asianmukaisesta. Kirjanpitolaki määrittää tilikauden ja sen pituuden, kirjanpitotyylin (kahdenkertainen kirjanpito) sekä vaatii tositteiden arkistoinnista ja säilyttämisestä erinäisiä asioita.

Hyvä kirjanpitotapa

Ennen muuta kirjanpitolaki sanoo että “Kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa.” Laki ei sano kirjanpitotavasta mitään muuta.

Tilikausi ja tilinpäätös

Kirjanpitolaki määrittää että tilikausi on aina 12 kuukautta. Aloittaessa ja lopettaessa tilikausi voi olla pidempi, mutta korkeintaan 18 kuukautta. Ammatin- ja liikkeenharjoittajan tilikausi on aina kalenterivuosi, muilla yhtiömuodoilla se voi alkaa minä tahansa päivänä vuodesta.

Tilinpäätös on laadittava jokaiselta tilikaudelta, sisältäen taseen, tuloslaskelman sekä liitetiedot. Lisäksi suuryrityksillä on joitain lisävaatimuksia, kuten varojen hankintaa ja käyttöä kuvaava laskelma. Lisäksi julkisen osakeyhtiön ja suuren yksityisen osakeyhtiön on tehtävä tilinpäätöksen lisäksi toimintakertomus.

Kirjanpitomateriaalin säilytys

Kirjanpitoaineistoa ei tarvitse enää säilyttää paperimuodossa, vaan sähköinenkin arkistointi käy. Ehtona on, että kirjanpitoaineistoa päästään lukemaan tarpeen mukaan.

Laissa on myös vaatimus irjanpitoaineiston säilytyksestä, eli kuinka kauan eri kirjanpidon aineisto tulee säilyttää. Materiaalien säilytysaika on tositetyypistä riippuen 6-10 vuotta, näin sanoo kirjanpitolaki asiasta:

“Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä…”

“Jollei muualla laissa ole säädetty pitempää määräaikaa säilyttämiselle, tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin 1 momentissa mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt …”

Verotus ja veroilmoitukset

Kirjanpidon tekeminen on läheisessä suhteessa verotukseen. Kirjanpidon yksi oleellinen tehtävä on määrittää maksettavan veron määrä.