Kirjanpitäjä on merkityksellinen kumppani useimmille yrityksille, ottaen vastuun yrityksen taloushallinnon hoitamisesta asianmukaisesti ja ajallaan. Kirjanpitäjän työtehtävät ja vaatimustaso on muuttuneet viime aikoina teknologian kehityksen myötä. Tutustumme tässä artikkelissa tarkemmin kirjanpitäjän työtehtäviin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin.

Kirjanpitäjä työssä

Kirjanpitäjän rutiinitehtävät

Kuten monessa muussakin työssä, myös kirjanpitäjän tehtävissä on rutiininomaisia toimenpiteitä, joista muodostuu kirjanpitäjän vakiotehtäviä. Näistä tavanomaisimpina mainittakoon liiketapahtumien vienti kirjanpitoon sekä tilinpäätösten ja veroilmoitusten laatiminen.

Nykyään rutiinitehtävien tekeminen on kirjanpidon osalta helpottunut, sähköisten kirjanpito-ohjelmien sekä verkkolaskujen tullessa markkinoille työnkuva on helpottunut.

Tositteet ja kirjaaminen

Kirjanpito ja tapahtumien kirjaaminen on yksi tavanomaisimpia rutiinitehtäviä kirjanpitäjälle. Jokaisen asiaksayrityksen myynti- ja ostotapahtumat kirjantaan kirjanpitoon, joka usein jää kirjanpitäjän vastuulle. Kirjanpidon hallinta on helppoa rutiinityötä kirjanpitäjälle, mutta tarkkuus on aina tarpeen.

Nykyisin sähköiset kirjanpito-ohjelmat ovat helpottaneet kirjausten tekemisessä, mutta kirjanpitäjän vastuulla on edelleen lisätä, tarkistaa ja täydentää tapahtumat.

Tilinpäätösten tekeminen

Useimpien yhtiömuotojen kohdalla tarvitaan tilinpäätöstaitoista kirjanpitäjää. Esimerkiksi kaikkien osakeyhtiöiden täytyy laatia tilinpäätös jokaiselta tilikaudelta, ja tämä on erityisesti kirjanpitäjän osaamista ja tehtäviä. Tilinpäätöksen joutuu tekemään jokainen siihen velvoitettu yritys kerran vuodessa, aina tilikauden päätteeksi.

Veroilmoitusten laatiminen

Koska kirjanpitäjällä on paras käsitys ja kokemus yrityksen kirjanpidosta, veroilmoitusten tekeminen käy taloushallinnon ammattilaiselta usein kaikkein helpoiten. Veroilmoitus laaditaan kirjanpitäjän tekemän kirjanpidon avulla, joten veroilmoituksen tekeminen kirjanpitäjän toimesta on luontaista jatkumoa kirjanpidon laatimiselle.

Muut päivittäistehtävät

Muita tavanomaisia työtehtäviä kirjanpitäjälle ovat palkanlaskenta sekä myynti- ja ostoreskontran pyörittäminen, tarkoittaen myyntilaskujen laatimista ja lähettämistä sekä ostolaskujen maksamista. Lisäksi kirjanpitäjä tarjoaa asiakaspalvelua vastaten asiakkaiden puheluihin ja sähköposteihin, auttaen heitä taloushallinnollisissa asioissa.

Erikoisemmat työtehtävät

Pelkän kirjanpidon lisäksi kirjanpitäjän tehtäviin kuuluu vaativampia sekä enemmän osaamista ja asiantuntemusta tarvitsevia töitä. Kirjanpidon lisäksi kirjanpitäjä voi työssään hyödyntää yhteen kerättyjä tietoja astetta pidemmälle. Taloudellinen suunnittelu, budjetointi ja neuvonta ovat työtehtäviä, joissa kirjanpitäjä voi tuoda suurempaa hyötyä asiakasyritykselle.

Erikoisempien työtehtävien kautta kirjanpitäjät toimivat myös strategisina neuvonantajina ja auttavat yrityksiä tekemään tietoisia päätöksiä numeroiden pohjalta. Kirjanpitäjän työ ei rajoitu pelkästään numeroiden ylläpitoon, vaan he voivat lisäksi olla keskeisessä roolissa yrityksen taloudellisen terveyden ja kasvun kehittämisessä.

Budjetointi ja taloudellinen suunnittelu

Kirjanpitäjä voi olla mukana yrityksen vuosittaisen budjetin laadinnassa, joka sisältää tulot, menot, investoinnit sekä muita taloudellisia suunnitelmia. Lisäksi kirjanpitäjä voi olla mukana yrityksen kassavirran hallinnassa, jotta varmistetaan tasapainoinen rahavirta ja yrityksen maksukyky. Yrityksen talouden suunnittelu on tehtävä, johon voidaan käyttää kirjanpitäjän apua.

Rahoituksen hallinta

Joidenkin yritysten kohdalla kirjanpitäjätä tarvitaan apua yrityksen rahoitusasioiden hallintaan. Kirjanpitäjän tuntiessa rahoituskuvioita ammattinsa puolesta, hänestä voi olla apua esimerkiksi rahoitusvaihtoehtojen tarkastelussa, maksuvalmiuden ylläpidossa sekä rahoitussopimusten hallinnassa.

Taloudellinen analysointi ja neuvonta

Kirjanpitäjän työhön voi kuulua myös talousasioiden seurantaa ja niihin liittyvää neuvontaa. Kirjanpitäjä voi analysoida yrityksen taloustietoja, kuten kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta, antaen päättäjille paremman käsityksen yrityksen nykyhetken tilasta.

Kirjanpitäjä voi työssään auttaa asiakasyrityksiä myös riskienhallinnassa, jotka liittyvät esimerkiksi markkinoiden muutoksiin tai luottoriskeihin. Yritysjohdon konsultointi on myös oleellinen tehtävä kirjanpitäjälle. Hänen nähdessään yrityksen numeroiden kautta, kirjanpitäjät usein neuvovat ja konsultoivat asiakasyrityksiään liiketoiminnan laajentamiseen, kustannustehokkuuden kehittämiseen tai pitkän aikavälin talouden suunnitteluun.

Kirjanpitäjän erikoisosaaminen

Markkinatalouden ja teknologian kehityksen takia vaatimukset kirjanpitäjän osaamiseen ovat laajentuneet. Nykyään erikoisosaamista omaavalle kirjanpitäjälle on aikaisempaa enemmän. Kehityksen johdosta syntyy kysyntää uudenlaiselle osaamiselle, kuten esimerkiksi kansainvälisen kaupan kirjanpito, sijoitusyhtiön kirjanpito tai vaikkapa verkkokauppaliiketoiminta.

Nykyään tarvitaan erikoisosaamista enemmän kuin teknologian aikaisemmassa kehitysvaiheessa, ja tämä on myös tuonut uusia mahdollisuuksia kirjanpitäjille ja tilitoimistoille.

Digitalisaation vaikutus kirjanpitäjän työhön

Sähköisen kirjanpidon yleistyminen on muuttanut kirjanpitäjän työtehtäviä viime vuosina mielekkäämpään suuntaan. Ennen digitaalista aikaa kirjanpito tehtiin paperille ja käsin, jolloin manuaalista työtä ja laskemista oli huomattavasti enemmän. Nykyään myyntilaskut saa suoraan kirjanpito-ohjelmaan, samoin ostolaskut voi vastaanottaa sähköisesti.

Paperin poistuminen kirjanpitäjän pöydiltä ja arkistoista on sujuvoittanut kirjanpitäjän rutiinitehtäviä huomattavasti.